Widok strony

Komunikat


    W dniu 30 lipca 2018 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podjął czynności zmierzające do przeprowadzenia kontroli w podmiocie zlokalizowanym w miejscowości Cyganówka, gmina Wilga, powiat garwoliński, utrzymującym dziki, świniodziki, świnie wietnamskie, jelenie i daniele. W wyżej wymienionym czasie nie było planowane przeprowadzenie czynności innych niż wyłącznie kontrolne. Kontrola nie odbyła się jednak ze względu na uniemożliwienie wstępu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Garwolinie na teren posesji przez zgromadzone tam osoby.
    Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.) zabrania się chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów.
    W myśl art. 2 ust. 1 pkt 14 i 14a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546, z późn. zm.), do zwierząt gospodarskich zalicza się świnie – wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolno żyjących. Z powyższego wynika, iż z punktu widzenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, niezależnie od gatunku, rasy i celu utrzymania, świniowate znajdujące się w ww. podmiocie, czyli dziki, świniodziki i świnie wietnamskie muszą być oznakowane oraz utrzymane w siedzibie stada zarejestrowanej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
    Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.) zabrania się rozmnażania zwierząt uzyskanych w wyniku krzyżowania i krzyżowania zwierząt objętych ochroną ścisłą, ochroną częściową, zwierząt gatunków obcych oraz zwierząt łownych, ze zwierzętami z innych gatunków, a także ze zwierzętami z form i odmian hodowlanych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Żaden podmiot na terenie województwa mazowieckiego nie posiada obowiązującego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wydanego w trybie przywołanego powyżej przepisu, na krzyżowanie osobników gatunku dzik (Sus scrofa) z osobnikami innych gatunków, a także na rozmnażanie osobników uzyskanych w wyniku takiego krzyżowania.
Przeprowadzone zostaną czynności zmierzające do dokładnego ustalenia stanu faktycznego w ww. sprawie a zgromadzony materiał poddany zostanie wnikliwej analizie.