Widok strony

Elektroniczne zarządzanie dokumentami w Inspektoracie …….

 

 

 epwiod logo

 

„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Wartość Projektu


    Całkowita wartość Projektu:

• 10 332 158,88 zł

    Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

•  8 775 588,99 zł

    Wysokość dofinansowania z budżetu państwa:

• 1 548 633 35 zł

 


    Okres realizacji projektu•Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2012 r. –  30 listopada 2015 r.

    Okres zachowania trwałości

• lata 2015 – 2020

    Okres projekcji korzyści społeczno-ekonomicznych

• lata 2015 – 2030

Projekt realizowany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (MUW) oraz partnerów Projektu, których siedziby zlokalizowane są na terenie Polski w województwie mazowieckim.

 

 Partnerzy projektuProjekt jest realizowany w trzynastu jednostkach administracji rządowej (JAR) na Mazowszu:

    Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wraz z delegaturami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach,

    Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie,

    Kuratorium Oświaty w Warszawie,

    Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach,

    Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie,

    Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu,

    Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 Liderem Projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

 

 Opis projektu

Przedmiotowy Projekt polega na stworzeniu 30 e-usług dla obywateli w oparciu o nowopowstałą Elektroniczną Platformę Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD) integrującą 13 jednostek administracji publicznej. W ramach powyższego systemu wszystkie stanowiska pracy urzędników merytorycznych zaopatrzone zostaną w oprogramowanie umożliwiające komunikację elektroniczną oraz automatyzację wymiany dokumentów (zarówno w ramach jednostki jak i pomiędzy jednostkami administracji publicznej za pośrednictwem Elektronicznych Skrzynek Podawczych), tak aby docelowo wyeliminować dokumenty papierowe. Projekt pozwoli na ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych i optymalnej obsługi klienta. Wdrożenie wpłynie na polepszenie warunków współpracy Urzędu z jednostkami wojewódzkiej administracji zespolonej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty. System umożliwi pełną kontrolę oraz ewidencję realizowanych spraw, poprawi terminowość oraz sprawność realizowanych zadań, znacząco udoskonali monitorowanie działalności służb publicznych. Projekt doprowadzi do upowszechnienia stosowania technik systemu teleinformatycznego oraz zwiększy dostęp do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. Sprawna i nowoczesna administracja rządowa województwa mazowieckiego wraz z inicjatywami samorządowymi regionu przyczyni się do rozwoju elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy oraz będzie wsparciem w budowie społeczeństwa informacyjnego.CELE PROJEKTU

 

Celem głównym Projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na realizację celu głównego składają się cele bezpośrednie oraz pośrednie.

 

CELE BEZPOŚREDNIE

    Przygotowanie elektronicznej platformy usług publicznych - sposobu zapewnienia społeczeństwu województwa mazowieckiego pełnego dostępu do usług publicznych, zasobów informacji i wiedzy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie;
    Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
    Zwiększenie efektywności na styku administracja – klient administracji publicznej, poprzez upowszechnienie stosowania technik systemów teleinformatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych (m.in. wprowadzenie możliwości elektronicznej realizacji procesów urzędowych, zapewnienie zgodności z przepisami, wprowadzenie elektronicznej komunikacji między urzędami administracji zespolonej, zatrzymanie korespondencji papierowej pomiędzy nimi;
    Zapewnienie dostępu do e-usług osobom niepełnosprawnym - wdrożenie systemu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowić będzie istotne ułatwienie, pozwalając na załatwienie wielu spraw zdalnie, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w jednostkach objętych projektem.


CELE POŚREDNIE

    Zapewnienie jednorodności w administracji rządowej województwa mazowieckiego, poprzez taką samą dostępność usług niezależnie od subregionu co przyczyni się do niwelacji zróżnicowania społecznego pomiędzy poszczególnymi subregionami;
    Ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego,  w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych i obsługi klienta;
    Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
    Polepszenie warunków współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego. Przyczyni się to do rozszerzenia zakresu oraz wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty;
    Pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw – poprawa terminowości i sprawności realizowanych zadań, udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych;
    Zapewnienie dostępu do systemu wszystkim pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej wykonującym czynności merytoryczne obsługiwane przez system i posiadających ważne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych;
    Zapewnienie bezpieczeństwa systemu i danych – poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów identyfikacji i autentykacji użytkowników, systemów archiwizacji danych, systemów antywirusowych oraz systemów archiwizacji;
    i backupu danych oraz mechanizmów i procedur zarządzania bezpieczeństwem systemu;
    Zapewnienie infrastruktury informatycznej - dla potrzeb nowoczesnego elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Jednostkach Administracji Rządowej, w celu zwiększenia efektywności realizowanych procesów;
    Integracja z systemami realizowanymi w ramach projektów kluczowych „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) i projektem „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA), oraz serwisami o charakterze informacyjno – komunikacyjnym województwa mazowieckiego: www.mazowieckie.pl.


Zdefiniowane cele wpisują się w cel Priorytetu II „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii
e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013” oraz
cel Działania 2.2 „Rozwój e - usług dla obywateli”

 Zakres projektu


    Budowa serwerowni głównej oraz modernizacja serwerowni zapasowej

a) przebudowa pomieszczeń (m.in. ścian działowych, montaż sufitu podwieszanego),

b) wyposażenie pomieszczeń w systemy specjalistyczne (m.in. zasilania, gaszenia, klimatyzacji),

c) wyposażenie pomieszczeń w systemy bezpieczeństwa (m.in. systemy monitorowania, systemy dostępu),

d) budowa/modernizacja infrastruktury (sieci zasilających, oświetlenia, sieci LAN),

e) opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.

 

    Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i technicznej:

a) doposażenie serwerowni w wybranych lokalizacjach (m.in. w serwery, systemy archiwizacji, sprzęt aktywny),

b) zapewnienie łącz teleinformatycznych do wybranych lokalizacji (w tym łącz światłowodowych),

c) modernizacja systemów technicznych (m.in. systemów bezpieczeństwa, systemów chłodzenia, systemów zasilania, sieci LAN).

 

    Dostarczenie systemu EZD:

a) dostarczenie i wdrożenie systemu EZD w JAR,

b) aktualizacje systemu EZD u wszystkich partnerów projektu,

c) Integracje systemu z wybranymi systemami wewnętrznymi,

d) Integracje systemu z wybranymi systemami i rejestrami zewnętrznymi.

 

    Stacje robocze:

a) wyposażenie wybranych jednostek w stacje skanująco-walidujące,

b) wyposażenie jednostek w stacje robocze oraz komputery przenośne,

c) dostarczenie niezbędnego oprogramowania systemowego, narzędziowego biurowego oraz systemów bezpieczeństwa (m.in. oprogramowania antywirusowego).

 

    Urządzenia biurowe:

a) wyposażenie jednostek w niezbędne urządzenia biurowe (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.),

b) wyposażenie jednostek w urządzenia skanujące o odpowiedniej przepustowości,

c) wyposażenie jednostek w czytniki i drukarki kodów kreskowych,

d) dostarczenie niezbędnego oprogramowania specjalistycznego.

 

    Szkolenia:

a) przygotowanie i uruchomienie interaktywnych modułów szkoleniowych e-learning pozwalających pracownikowi, na rożnych poziomach organizacyjnych, w łatwy i precyzyjny sposób zapoznać się z systemem EZD oraz usługami elektronicznymi wytworzonymi w projekcie,

b) budowa i uruchomienie platformy szkoleniowej (e-learning), umożliwiającej zaimplementowanie na platformie szkoleń, w postaci interaktywnych modułów szkoleniowych,

c) szkolenia w formie warsztatowej, dla pracowników obsługi systemu, administratorów i operatorów systemu (szkolenia specjalistyczne) oraz pozostałych użytkowników wewnętrznych.

 

    Uruchomienie e-Usług:

a) wykonanie analizy prawno-środowiskowej realizowanych w ramach MUW i JAR procesów pod kątem optymalnego wyboru implementowanych e-usług,

b) przygotowanie i konfiguracja e-usług w systemie EPWiOD,

c) przygotowanie i wdrożenie formularzy elektronicznych na platformie ePUAP,

d) przygotowanie i uruchomienie usług na platformie ePUAP.

 

 Odbiorcy projektuOstatecznymi odbiorcami produktów będących wynikiem realizacji projektu są:

    Klienci administracji rządowej - korzystający z uruchomionych usług on-line, w tym:

• obywatele (mieszkańcy województwa mazowieckiego),
• podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy),
• organy administracji publicznej.

Wymienione grupy użytkowników uzyskają szybki, bezpłatny dostęp do informacji udostępnianych przez MUW oraz JAR w ramach systemu EPWiOD.

    Pracownicy MUW oraz JAR - którzy zyskają nowoczesne i przyjazne rozwiązanie informatyczne, wspierające efektywną i racjonalną pracę w zakresie wymiany korespondencji papierowej i elektronicznej pomiędzy urzędami administracji zespolonej, zachęcające do posługiwania się technikami informatycznymi.

Powyższe grupy odbiorców są zgodne z grupami docelowymi określonymi ramach RPO WM, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.

 

Wyżej wymienione oraz dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce EPWiOD