Widok strony

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych nie jest dopuszczalna sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych weterynaryjnych bez względu na ich kategorię stosowania i dostępności ani przez zakłady lecznicze dla zwierząt, ani przez podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)


W oparciu o przepis art. 71 ust. 1 a ustawy Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271)
poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi
weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza po zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii
na 7 dni przed rozpoczęciem działalności,
ustala się zasady zgłoszenia i wzór dokumentu zgłoszenia działalnościw zakresie
obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach ,08-110 Siedlce , ul. Kazimierzowska 29
w celu przyjęcia zgłoszenia prowadzenia obrotu detalicznego w/w produktami leczniczymi.
Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, będzie uznany za dowód zgłoszenia
i uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych dostępnych bez przepisu lekarza weterynarii
w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Zgłoszenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi  bez przepisu lekarza weterynarii z wyłączeniem sprzedaży wysyłkowej.

Do pobrania: dokument zgłoszeniowy

 

doc

 


Aktualny wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, określa załcznik nr 2 Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoku Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinny spełniać podmioty które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów, oraz ich wykazu (Dziennik ustaw Nr 244 poz. 1633)
Do pobrania: treść rozporządzenia

pdf img

Wyszukiwarka