Instrukcje

Wymogi Wzajemnej Zgodności Cross compliance - instrukcje i procedury

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie procedur obowiązujących przy kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych, spalarniach i podmiotach będących w posiadaniu surowców kategorii 1, 2 lub 3.


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpuf.710u.1/2006 z dnia 11 maja 2006 r. (aktualizacja z dnia 1 lutego 2012 r.) w sprawie zasad postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby oraz stwierdzenia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach


Instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych i produktów na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Nr GIWz.400.T – 17/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu niedyskryminujących kontroli przesyłek żywych zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym w miejscu ich przeznaczenia


Instrukcja GLW nr GIWz.410/T-8/10 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu bydła do handlu wewnątrzwspólnotowego


Instrukcja GLW nr GIWz.410/T-9/10 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu świń do handlu wewnątrzwspólnotowego


Instrukcja GLW nr GIWz.410/T-10/09 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu owiec i kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego


Aneks nr GIWz.410/T-9-1/10 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.410/T-9/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu świń do handlu wewnątrzwspólnotowego


Instrukcja GLW nr: GIWz.410/T-11/10 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii do handlu wewnątrzwspólnotowego koni przeznaczonych do uboju


Aneks nr GIWz.410/T-8-1/10 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.410/T-8/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu bydła do handlu wewnątrzwspólnotowego


Aneks nr GIWz.410/T-10-1/10 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.410/T-10/09 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu owiec i kóz do handlu wewnątrzwspólnotowego


Aneks nr GIWz.410/T-11-1/10 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr: GIWz.410/T-11/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii do handlu wewnątrzwspólnotowego koni przeznaczonych do uboju


Instrukcja GLW Nr GIWz.400/AW-46/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.410/MG-8/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu oraz przeprowadzaniu kontroli miejsc gromadzenia zwierząt

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.421/PK-1/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu oraz przeprowadzaniu kontroli miejsc odpoczynku zwierząt


Instrukcja Głównego lekarza weterynarii Nr GIWz,420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011r. w sparwie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: Zatwierdzeniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, Kontroli przewoxników, Przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego pod względem dobrostanu Oraz w sparwie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli.
pdf


Instrukcja nr GIWz.440-1/2013 z dnia 28 marca 2013r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw i siedzib stad, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy przeprowadzaniu kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006


Instrukcja nr GIWz.441-2/13 z dnia 25 marca 2013r. Dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sposobu wypełniania raportu i protokołu z kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz protokołu z kontroli identyfikacji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006


Instrukcja nr GIWz.440-2/11 z dnia 14 stycznia 2011r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności


Aneks Nr 1 z dnia 25 lutego 2013r. do Instrukcji GLW Nr GIWz.440-2/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.


Instrukcja nr GIWz.430-1/11 z dnia 10 stycznia 2011r. W sprawie sporządzania raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad bydła oraz raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad owiec i kóz


Instrukcja nr GIWz.V-410/Id-70/2004 w sprawie sposobu postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzani kontroli identyfikacji i rejestracji bydła.


Instrukcja GLW Nr GIWlab 5110-65/09 z dn. 1.12.2009 r.określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrwiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii GIWhig–500–2e/08 z dnia 11.02.2008r w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej


Instrukcja przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania


Instrukcja GLW w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy eksporcie, tranzycie mięsa i produktów mięsnych na Ukrainę


Instrukcja GLW Nr GIWhig.500/3/08 z dn. 20.03.08 w sprawie postępowania organów Insp. Wet. przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym oraz rej. zakładów sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom


Instrukcja GLW Nr GIWhig-500-5/06 z dn. 29.12.2006r w sprawie postępowania urzędowych LW przy nadzorze realizacji przepisów rozp. (WE) nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego


Instrukcja GLW Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWlab-83-1/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl- PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzę


Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-2/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW


Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-1/12 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego systemu RASFF


Instrukcja GLW nr GIWbż-500-4/12 z dn 27.11.12 w spr. sposobu prowadzenia przez urzędowego lek. wet. dzien. badania przedubojowego zw., poubojowego mięsa, przedubojowego drobiu, poubojowego mięsa drob., dzien. oględzin nieoskórowanych tusz zw


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbip.604-55/12(1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu oceny sprawowania przez wojewódzkich lekarzy weterynarii kontroli powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 24a, 24b ust. 5, art. 24c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
pdf


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbip.604-55/12(2) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez powiatowych lekarzy Weterynarii zadań wskazanych w art. 24a, 24b ust. 5, art. 24c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
pdf


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy Weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt.
pdf


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. 400/CSF-2/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotycząca zasad badań kontrolnych w kierunku wykrywania klasycznego pomoru świń u świń i dzików.
pdf


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz-400-27-2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowych.
zip


Instrukcja - kraje trzecie.
rar


Świadectwa - unia celna.
pdf


Instrukcja GLW Nr GIWlab-830-9/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałosci chem., biol., prod.lecz. u zwierząt i w prod.poch.zwierz. oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
pdf


Instr. GLW Nr GIWbż-500-2/2009 z dn. 08.04.2009r. w sprawie określenia zasad postępowania z mat. szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakł. rozbioru oraz zasadach pozyskiwania mięśni z głów bydlęcych.


Dodatkowo sprostowanie w piśmie GLW GIWbż-500-3_12(7)
pdf


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji


Instrukcja GLW Nr GIWz 500-1/2013 z dn. 3.04.2013r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurczat i indyków w rzeźniach
rar


Instrukcja GLW Nr GIWz-420-31/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach
pdf


Instrukcja Akwakultura - INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.400/R-01/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania urzędowych kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury.


INSTRUKCJA BRUCELOZA- INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.401/BB-16/2010 r. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie postępowania przy podejrzeniu , potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych brucelozy.
rar

Aneks nr 1 z dnia 15 listopada 2011 r. do Instrukcji GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.401/BB-16/2010 r. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie postępowania przy podejrzeniu , potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych brucelozy
rar


INSTRUKCJA GRUŹLICA- INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.401/TBC-15/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie postępowania przy podejrzeniu, potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych gruźlicy bydła.
rar


INSTRUKCJA BIAŁACZKA - INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.401/EBB-3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie postępowania przy podejrzeniu , potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych enzootycznej białaczki bydła.
rar


Instrukcja BSE- INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.401.BSE.60/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie postępowania przy zgłaszaniu i zwalczaniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
zip