Widok strony

Transport zwierząt

Informacje dla przewoźników zwierząt

Zabrania się przewożenia zwierząt lub zlecania transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawanie im cierpienia.

Zasady przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych oraz wymagana dokumentacja określone są w Rozporządzeniu Rady ( WE ) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. U. UE.L.2005.3.1 z późn. zm)

Podczas transportu powinny być spełnione następujące warunki:

  • transport zwierząt musi być obsługiwany przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005;
  • należy skrócić do minimum długości trwania przewozu, zapewniając potrzeby zwierząt, np. możliwość położenia się, lub rozdzielenie, gdy narażone są na warunki stresowe;
  • transport musi być przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, natomiast warunki dobrostanu zwierząt muszą być regularnie kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie,
  • zwierzęta muszą być zdolne do podróży, zdrowe, nie podlegać ograniczeniom w przewozie związanych z chorobą zakaźną, np. ASF, pochodzić z zarejestrowanych gospodarstw i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać wymagane dokumenty takie jak np. paszporty dla bydła lub koni i świadectwa zdrowia dla świń;
  • środki transportu oraz urządzenia do załadunku i wyładunku muszą być przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;
  • personel zajmujący się zwierzętami musi posiadać odpowiednie wyszkolenie lub kompetencje i wykonywać swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny strach, zranienie lub cierpienie;
  • zwierzęta muszą być zapewnione: odpowiednia powierzchnia podłogi i wysokość, właściwe dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu;
  • w przypadku długotrwałych przewozów woda, karma i odpoczynek są zapewnione w odpowiednich odstępach czasu oraz odpowiadają ilościowo i jakościowo danemu gatunkowi, wielkości i dopasowane są do wieku zwierząt;
  • środki transportu muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane.


Dodatkowo WSZYSCY przewoźnicy transportujący świnie bezwzględnie powinni pamiętać o zadach bioasekuracji podczas obsługi świń w gospodarstwach przy załadunku lub wyładunku i każdorazowo o bardzo dokładnej dezynfekcji środków transportu.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/

lub bezpośrednio w powiatowych inspektoratach weterynarii